Ko Kyoto Mystery 22: Tsugaru Hirosaki Satsujin Jiken (1998)