Kyukyu Kyumei-shi Makita Saori 9: Keimusho ni Kinkyu Shutsudo! (2013)
Kyukyu Kyumei-shi Makita Saori 9: Keimusho ni Kinkyu Shutsudo! (2013)