If you're still experiencing technical difficulties, please report it here.
Dilmurat dilraba
Yang mi
Wu janice
Zhao zanilia
Zhang crystal
zheng shuang

for now

Zhao Zanilia

 <3 

Liu Cecilia 

zhao li ying, sandrama, liu shi shi, liu yifei

Zhao Zanilia. Not only in China, I think she is one of the best in Asia.

Zanilla Zhao, Yang  Mi ,  Ariel Lin,  Yang Zi,  Tiffany Tang 

Zhao Li Ying (all time fave), Tang Yan, Dilraba Dilmurat