Details

  • Last Online: May 1, 2024
  • Gender: Female
  • Location: California
  • Contribution Points: 0 LV0
  • Birthday: October 04
  • Roles:
  • Join Date: April 8, 2022

Recent Lists

nabi_yoggu27

California

nabi_yoggu27

California

  


Hi My name is Desire 


    I watch kdramas, jdramas, cdramas and BLs      

ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛꜱ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ᴡᴀᴛᴄʜᴇᴅ

ᴋᴘᴏᴘ ɢʀᴏᴜᴘꜱ ɪ ꜱᴛᴀɴ : ʙᴛꜱ ,ᴇɴʜʏᴘᴇɴ ,ᴛxᴛ ,ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ ,ᴇxᴏ , ᴠᴇʀɪᴠᴇʀʏ , ꜱᴛʀᴀʏ ᴋɪᴅꜱ , ɪᴛᴢʏ. ᴛʜᴇʀᴇ'ꜱ ᴍᴏʀᴇ ʙᴜᴛ ɪᴛ'ꜱ ᴀʟᴏᴛ

ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛᴀʟᴋ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ᴍᴇ ᴏʀ ᴀꜱᴋ ꜰᴏʀ ᴍʏ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ᴍᴇ

(っ◔◡◔)っ ♥ If you wanna be friends then message me,(cause i want friends lol :)) ♥

                                                                Spreading kindness everywhere i go        

First korean drama : Love alarm

 First chinese drama: A love so beautiful 

  First japanese drama : switched 

First thai drama : 2gether

I got into kpop in 2018 and asian dramas in 2019

                                

                                                                                      alexnanon   is my sister   :)

                                                                                      hoshthegoat Big Sissy ^^ 

                                                                                        aad bestie :) ^^

                                                                                                           *

                                                                                                           *


                                                                                                           *

                                                                                                           *

                                                                                                           


                                   Favorite song from each group i like 

                                                                  Enhypen (Blessed-Cursed)

Red velvet (Psycho)

BTS (Save Me)

TXT  (Can't You See Me)

-

-

-

                                                                    


 

-

-                                                                                

                                               


                                                                                                               ----
                                  


Statistics

53d 22h 1m
ALL TIME
1,662 episodes, 215 shows
1d 20h 51m
ALL TIME
27 movies

List Updates