Details

  • Last Online: 6 days ago
  • Gender: Female
  • Location: Chillin' in Gusu
  • Contribution Points: 8 LV1
  • Roles:
  • Join Date: March 29, 2021

Recent Lists

Cherry

Chillin' in Gusu

Cherry

Chillin' in Gusu

"ᴊᴜꜱᴛ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪꜱ ᴀʜᴇᴀᴅ, ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ᴍᴇᴀɴ ᴛʜᴇʏ ᴀʀᴇ ꜰɪʀꜱᴛ"
— ᴍʏ ᴘᴀᴄᴇ 


                                       ♥ ˜”*°•.˜”*°• About me •°*”˜.•°*”˜ ♥

     • ʜᴇʏᴀ, ɪ’ᴍ ᴄʜᴇʀʀʏ

     • ɪ ᴇɴᴊᴏʏ ᴋ-ᴅʀᴀᴍᴀ ᴀɴᴅ ʙʟ-ᴅʀᴀᴍᴀ ᴀ ʟᴏᴛ, ᴀꜱ ᴡᴇʟʟ ᴀꜱ ᴋᴘᴏᴘ

     • ᴋᴘᴏᴘ ɢʀᴏᴜᴘꜱ ɪ ꜱᴛᴀɴ: ꜱᴛʀᴀʏ ᴋɪᴅꜱ ♥  ᴏɴᴇᴜꜱ ♥  ᴍᴏɴꜱᴛᴀ x ♥  ɢᴏᴛ7               ♥  ᴀᴛᴇᴇᴢ ♥  ᴛxᴛ ♥  ᴀꜱᴛʀᴏ ♥  ᴠɪᴄᴛᴏɴ ♥  ɴᴄᴛ ᴀɴᴅ ʟᴏᴛꜱ ᴍᴏʀᴇ!

    • ᴍʏ ᴢᴏᴅɪᴀᴄ ɪꜱ ꜱᴄᴏʀᴘɪᴏ ᴀɴᴅ ɪ’ᴍ ɪɴᴛᴊ-ᴛ

    • ᴍʏ ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ɢᴇɴʀᴇꜱ ᴀʀᴇ ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ, ᴄᴏᴍᴇᴅʏ, ꜰᴀɴᴀꜱᴛʏ,                              ᴘꜱʏᴄʜᴏʟᴏɢʏ & ᴍʏꜱᴛᴇʀʏ, ʙᴜᴛ ɪ ᴄᴀɴ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴀɴʏ ɢᴇɴʀᴇ

    • ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴅ ᴀ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ! ʜᴏᴘᴇ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ʙᴇ                               ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ


˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜


» [잘 하고 있어 (ɢʀᴏᴡ ᴜᴘ)] «
3:22 ─────〇─ 3:34
⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻


˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜.•°*”˜ ♥ ˜”*°•.˜”*°• ♥ •°*”˜


Statistics

45d 9h 34m
ALL TIME
1,403 episodes, 100 shows
5h 32m
ALL TIME
3 movies

List Updates