Details

  • Last Online: 8 hours ago
  • Location: ✄Seoul ✄
  • Roles:
  • Join Date: February 4, 2018

Recent Lists

littleudon

✄Seoul ✄

littleudon

✄Seoul ✄

ᴋ-ᴘᴏᴘ/ᴄ-ᴘᴏᴘ/ᴊ-ᴘᴏᴘ - ꜰᴏᴏᴅ- ᴋ/ᴄ/ᴊ ᴅʀᴀᴍᴀ'ꜱ - ɪ'ᴍ ᴀᴄᴛᴜᴀʟʟʏ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ʙᴏʀɪɴɢ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ʏᴏᴜ'ʟʟ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ꜰɪɴᴅ ᴍᴇ ᴀᴛ ᴀ ᴄᴏꜰꜰᴇᴇ ꜱʜᴏᴘ ㅋㅋ

ᴊᴋ ㅋㅋㅋ

my tumblr (I literally have no idea what i'm doing ㅋㅋㅋ)

ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ: ᴍɪꜱꜱɪɴɢ 9
ʀᴇᴄᴇɴᴛʟʏ ꜰɪɴɪꜱʜᴇᴅ: ʜᴀʀᴜ ɢᴀ ᴋɪᴛᴀ

 

                                   

 ɪ ᴀʟꜱᴏ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴘᴏꜱᴛ ᴀ ʟᴏᴛ ᴏꜰ ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴛʜɪɴɢꜱ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ᴡʜʏ ɴᴏᴛ


ᴛʜɪꜱ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ᴍᴜᴄʜ ꜱᴜᴍꜱ ᴍᴇ ᴜᴘ ㅋㅋㅋ:

ɪ ꜱᴡᴇᴀʀ ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴍᴇ ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ᴀ ʀᴇᴀʟʟʏ ɢᴏᴏᴅ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴇɴᴅꜱ ㅋㅋㅋ


                                                                             

ɪ ᴜꜱᴜᴀʟʟʏ ᴇɴᴅ ᴜᴘ ʙɪɴɢᴇ ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ ꜱᴇʀɪᴇꜱ ㅋㅋㅋ

                                                                               

                                                                   (っ◔◡◔)っ ♥ Ryan is basically my spirit animal ♥


                                                                                    ʙᴜʙʙʟᴇ ᴛᴇᴀ/ᴍɪʟᴋ ᴛᴇᴀ ɪꜱ ʟɪꜰᴇ ♥︎                                                

                                                                                    ㅋㅋㅋ just saying.    

ꜱɪɴɢɪɴɢ, ᴅᴀɴᴄᴇ, ᴀɴᴅ ᴀʀᴛ ᴀʀᴇ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ


                       ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ᴛʜɪꜱ ʙɪᴏ ʀᴇᴀʟʟʏ ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ᴍᴜᴄʜ, ʙᴜᴛ ᴏʜ ᴡᴇʟʟㅋㅋㅋ
                       ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ꜱᴛᴏᴘᴘɪɴɢ ʙʏ! ᴀʟꜱᴏ, ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ+

Statistics

2d 11h 50m
ALL TIME
83 episodes, 8 shows
ALL TIME
2 movies

List Updates