Favourite villains from dramas.

DragonAlien Apr 19, 2019
In order.1. Kanzaki Jun3. Gwi2. Dongfang and Sha Qian Mo4. Cao Cao5. Ryu Tae Oh6. Chun7. Lee Tae Jun8. Chae Do Woo9. Denjiro 10. Akira11. Kang Dong Yoon12. Kim Yo Han13. Ga Ri On14. Amemiya Kenji15. Mao