Details

  • Last Online: 18 hours ago
  • Gender: Female
  • Location:
  • Total Edits: 73
  • Birthday: March 18
  • Roles:
  • Join Date: September 30, 2016


╔═══════ ೋღ ❁ ღೋ ═══════╗

˙noʎ ʇǝǝɯ oʇ ǝɔıu ɹǝɓuɐɹʇs ʎǝH

╚═══════ ೋღ ❁ ღೋ ═══════╝


“ᴡᴇʟʟ, ᴡʜᴏ ᴀꜱᴋᴇᴅ ᴍʏ ꜱɪꜱᴛᴇʀ ᴛᴏ ɪɴꜱɪꜱᴛ ᴏɴ ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴜᴘ ᴀ ʙʀᴀᴠᴇ ꜰʀᴏɴᴛ? 
ᴀꜱ ᴀ ʙʀᴏᴛʜᴇʀ ɪ’ᴍ ᴜɴᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ʜᴇʀ ᴡɪᴛʜ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ,
ꜱᴏ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴏᴘᴛɪᴏɴ ɪ ʜᴀᴠᴇ ʟᴇꜰᴛ ɪꜱ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ʜᴇʀ ᴛᴏ ᴄʀʏ.”
ɢᴜᴀɴ ᴄʜᴀᴏ
(ɴᴏᴠᴇʟ:  ɪ ᴅᴏɴ’ᴛ ʟɪᴋᴇ ᴛʜɪꜱ ᴡᴏʀʟᴅ, ɪ ᴏɴʟʏ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ)

©️ Picture

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Statistics

169d 6h 54m
ALL TIME
5,093 episodes, 298 shows
9d 17h 25m
ALL TIME
126 movies

List Updates